CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày đăng: 24/04/2024

Công ty TNHH Global Trust Networks Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty chúng tôi")  tin rằng việc sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng một cách chính xác là trách nhiệm quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kinh doanh hợp lý. Dựa trên Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, tất cả nhân viên liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện việc sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý.

1. Về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách phù hợp

Công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách phù hợp trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện công việc kinh doanh, dựa trên nội dung và quy mô của công việc. Việc sử dụng thông tin cá nhân sẽ giới hạn trong phạm vi mục đích sử dụng cụ thể, và khi cần thay đổi mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo trước và chỉ sử dụng sau khi nhận được sự đồng ý của cá nhân đó. Trừ trường hợp, chúng tôi ủy thác nghiệp vụ để thực hiện mục đích sử dụng của thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của chính cá nhân đó cho bên thứ ba. Để ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân ngoài mục đích, thì chỉ khi được nhân viên quản lý bảo mật thông tin cá nhân xác nhận là hợp lý thì mới được sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường các hoạt động kiểm soát thông qua các hoạt động như tự kiểm tra, kiểm toán nội bộ và các hoạt động khác.

2. Biện pháp quản lý an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân

(1) Các biện pháp phòng tránh rò rỉ, mất mát và hư hại, v. v đến thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hại, v. v đến thông tin cá nhân. Đồng thời, để đảm bảo thực hiện triệt để các biện pháp này, chúng tôi đang đào tạo và giám sát cho nhân viên của mình. Khi chúng tôi ủy thác nghiệp vụ sử dụng thông tin cá nhân cho công ty khác, chúng tôi sẽ lựa chọn và giám sát nghiêm ngặt đối với công ty được ủy thác. 

(2) Các biện pháp khắc phục đối với rò rỉ, mất mát, hư hại, v. v đến thông tin cá nhân

Trong trường hợp rò rỉ, mất mát hoặc hỏng hóc thông tin cá nhân xảy ra, chúng tôi sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc ngăn chặn thiệt hại lan rộng, thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời, và điều tra nguyên nhân, nỗ lực thực hiện biện pháp ngăn chặn tái diễn. Đồng thời, chúng tôi sẽ báo cáo thông tin về sự cố đến các bên liên quan và cơ quan liên quan theo phạm vi cần thiết.

3. Tuân thủ các quy định pháp luật, các quy tắc của quốc gia và các quy chuẩn khác

Công ty chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật và các quy định liên quan về xử lý thông tin cá nhân, các quy tắc của quốc gia, các tiêu chuẩn của các tổ chức thành viên và các tiêu chuẩn khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng tuân thủ GDPR.

4. Cải thiện liên tục hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thực hiện và duy trì hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời thường xuyên kiểm tra và nỗ lực cải thiện liên tục.

5. Đối ứng khiếu nại, trao đổi liên quan đến thông tin cá nhân

Trong trường hợp có khiếu nại, trao đổi liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân đối với công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua "Đường dẫn liên hệ về thông tin cá nhân" dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang đối ứng các câu hỏi liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi.

"Đường dẫn liên hệ về thông tin cá nhân"

Điện thoại: 84-9826-79036

Email: p.cuc@gtn-vietnam.com 

Global Trust Networks Vietnam 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành THI CUC PHAM 

Phiên bản đầu tiên thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2023