Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 30/6/2020. Khách hàng đăng ký gói cước PREMIUM NEXT trong thời gian thực hiện chương trình sẽ được tăng miễn phí 2GB dung lượng cho đến ngày 30/4/2021