GTN VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG